Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Accessibilitat

Aquest lloc web ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat dels seus continguts a tots els ciutadans en compliment del que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Per això, el desenvolupament de les seves pàgines s'ha fet seguint les pautes d'accessibilitat als continguts proporcionats per la WAI (Web Accessibility Initiative), organisme creat pel W3C (World Wide Web Consortium), per informar, investigar i fomentar el treball en l'accessibilitat web.

La WAI ha establert tres nivells d'accessibilitat: "A", doble "A" i triple "A", aconseguint cada nivell amb el compliment de les corresponents pautes o principis.

En el cas d'aquest lloc web, s'ha fixat com a objectiu complir el nivell "AA" d'accessibilitat i, a fi d'assegurar aquests nivells de compliment de criteris d'accessibilitat, s'han realitzat les corresponents comprovacions de les pàgines amb el programa TAW (Test d'Accessibilitat Web).

Algunes de les característiques implementades per facilitar l'accessibilitat són les següents:

  • S'ha creat una estructura clara de pàgines, definint les capçaleres, llistes, elements de comprensió, etc. la qual cosa facilita l'accés als continguts amb lectors de pantalla.
  • El codi emprat s'ajusta a les gramàtiques formals per a la correcta interpretació i visualització de continguts en diferents navegadors.
  • Les fonts de text s'ha definit amb unitats relatives, el que permet a l'usuari ampiar o disminuir la mida de les mateixes des de les opcions del navegador.
  • A més, tant els tipus de font com els colors de les mateixes, colors de fons, etc. s'han definit mitjançant fulles d'estil (CSS), de manera que l'usuari pugui definir les seves preferències visuals.