Asisa Assessora 902 010 010

[Error loading the WebPart 'AccesosTablet' of type 'AccesosTablet']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Responsive/accesostablet.ascx' does not exist.
[Error loading the WebPart 'Logado' of type 'Logado']
The file '/CMSWebParts/Babel/AsisaWeb/Asegurado/wucLogado.ascx' does not exist.

Asisa Assessora902 010 010

Política de protecció de dades

ASISA informa a l'usuari que el tractament de totes les dades de caràcter personal es realitza de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal.

Les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari a través de les nostres pàgines, mitjançant formularis o enviament de correus electrònics quedaran registrats i s'incorporaran a un fitxer, del que és responsable ASISA, amb la finalitat de gestionar les peticions formulades, així com la relativa al manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica que pugui establir-se entre les parts, així com per remetre-li informació sobre béns o serveis la contractació pugui ser del seu interès.

Amb el subministrament de les seves dades, l'usuari accepta que les puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats abans indicades, a entitats del Grup ASISA (www.asisa.es), filials i participades, així com a altres entitats col · laboradores del Grup.

En aquells supòsits d'usuaris menors d'edat que vulguin incorporar dades de caràcter personal en els formularis de la web d'ASISA, serà requisit necessari el previ consentiment dels seus pares o tutors, exonerant a ASISA de qualsevol classe de responsabilitats derivades de l'incompliment d'aquest requisit .

En qualsevol moment, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, sol · licitant per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció davant ASISA (Carrer Juan Ignacio Luca de Tena, 12 - Departament d'Assessoria Jurídica o ajuridica.juridica @ asisa.es).

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ASISA es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a través de les nostres pàgines web són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

ASISA es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, ASISA anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol · licitant-, en cas que sigui necessari, l'acceptació d'aquests canvis.